Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

Покана Общо събрание 16 май 2014

 

ПОКАНА

от

Д-Р Явор Дренски, председател на УС на СНЦ „Национално сдружение на частните болници”

 

 

Уважаеми членове на НСЧБ,

 

Каня Ви на заседание на Общото събрание на членовете на СНЦ „Национално сдружение на частните болници”, което ще се проведе на 16 май 2014 г. (16:00 ч. в конферентната зала на Хотел Севлиево Плаза) Севлиево, пл. Свобода 6,  тел. +359 675 30 777 – рецепция/ при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружението (съгл.ч.8, ал.1 от Устава на Сдружението)

2. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2013 г.

3. Основни насоки за развитие на Сдружението и програма за осъществяването на дейността през 2014 г. (съгл.чл.4, ал.1 от ПРАВИЛА И РЕД за извършване на общественополезна дейност и разходване имуществото на „Национално сдружение на чстните болници“)

4. Приемане на годишен бюджет на Сдружението за 2014 година (съгл.чл.10, ал.1 от Устава на Сдружението)

5. Запълване квотата на Управителния съвет (съгл.чл.24, т.4 )

6. Разни

 

От 19:00ч. за участниците в Общото събрание е организирана официална вечеря.

Ако обстоятелства възпрепятстват Вашето присъствие моля да изпратите Ваш упълномощен представител за участие в събитието.

 

 

 

Д-р Явор Дренски