Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

Заявление за членство

Изтегли заявлението от тук

Заявление за членство в НСЧБ 24.5KB 04 Sep 2013 15:17

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за членство в Национално сдружение на частните болници (НСЧБ)

 

 

Уважаеми членове на Управителния съвет на НСЧБ,

Заявявям желанието си представлявяното от мен лечебно заведение за болнична помощ ........................................ да стане член на Националното сдружение на частните болници.

 

Прилагам:

1. Документ, удостоверяващ правото ми да подам такова заявление (решение на Общо събрание на болницата или едноличен собственик за участие в сдружението);

2. Удостоверение за актуално състояние или разпечатка от интернет-страницата на Търговския регистър (удостоверяващо, че кандидатът е юридическо лице с повече от 50% частна собственост);

3. Копие от Разрешение за лечебна дейност по ЗЛЗ (удостоверяващо, че кандидатът е лечебно заведение за болнична помощ);

4. Декларация, че разрешението не е изцяло или частично отнето, че кандидатът не е в производство по ликвидация и несъстоятелност, и приема настоящия устав.

 

                                                                  ...................................................

                                                                  ..................................................

                                                                  (имена, подпис и печат)