Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

Мисия, визия, цели на НСЧБ

Националното сдружение на частните болници (НСЧБ) е неправителствена организация на лечебни заведения и болничните им мениджъри, което обединява частната инициатива за постигане на по-високо качество при лечението на пациентите, усъвършенстване на системата на здравеопазването в България и утвърждаване на работещите и ефективни механизми на управлението на лечебните заведения за болнична помощ.

 

Националното сдружение на частните болници е създадено на 16 февруари 2013 година и към момента то  представлява 70% от  частния сектор на болничното здравеопазване в цялата страна. При нас членуват най-успешните, доказали се и динамично развиващи се заради доверието на пациентите болници, като организацията е отворена към всички частни болници в страната.

 

Мисия

 

Като обединение на частните болници НСЧБ  има за своя мисия да защитава достиженията на частните инвестиции в болничното здравеопазване в името на развитието на медицинската практика, постоянното усъвършенстване на професионалистите, които работят в областта на здравеопазването в името на свободния достъп до качествени болнични услуги на всички пациенти в България.

 

Визия

 

Визията на НСЧБ е да бъде основен участник в провеждането на политиката на здравеопазване в България като равнопоставен участник и източник на висока експертиза по отношение на законодателната и изпълнителната власт в здравната система у нас.

Представлявайки всички частни лечебни заведения за болнична помощ в страната, НСЧБ да заеме полагащото се място на частната инициатива при инициирането, разработването и прилагането на съвременни промени в системата на здравеопазването.

С опита и капацитета си НСЧБ да бъде предпочитан партньор, с който българското здравеопазване да бъде изведено на по-високо и по-достойно ниво, в името на конституционно обусловения свободен избор на българските граждани да се лекуват на база качество и безпрепятствен достъп.

 

Цели на НСЧБ

 

  1. Обезпечаване на правото на достъп на пациента до качествена и съвременна медицинска помощ и гарантиране на правото му да избор на лечебно заведение за болнична помощ
  2. Защита на правата на частните болници. Защита на частната инициатива и противодействие на дискредитирането й
  3. Противодействие на административните финансови лостове за ограничаване на развитието на успешните структури за болнична помощ и за прилагането на добри медицински практики
  4. Защита на честната конкуренция между лечебните заведения и противодействие на всички практики за нарушаването й
  5. Представителност в колективните органи за вземане на решения и договаряне в сферата  на здравеопазването
  6. Равнопоставеност на всички болници, независимо от тяхната форма на собественост (държавни, общински, частни) по отношение на  достъп до европейски фондове
  7. Подпомагане на законодателната и изпълнителна власт за спиране на упадъка на здравната система в България
  8. Приобщаване на всички частни болници в НСЧБ
  9. Максимално публично присъствие на НСЧБ с оглед отстояване и постигане на мисията, визията и целите на НСЧБ.