Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

Декларация на НСЧБ за проекта на здравна карта

 


                                                                                          ДО НАЦИОНАЛНИЯ

                                                                СЪБОР НА БЛС

 

 

 

19,10,2013

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Национално сдружение на частните болници с тревога научихме за Заповед № РД-09-163/24.09.2013г. на министъра на здравеопазването за създаване на национална комисия за изработване на Национална здравна карта (НЗК). Възможно е с последната да се цели ограничаване броя на лечебните заведения и възможността за сключване на договори с НЗОК.  В комисията са включени и представители на БЛС. Считаме, че една такава регулация ще бъде пагубна за хиляди лекари, загубвайки работата си. Призоваваме Събора на БЛС да излезе със становище и вземе решение, като не допусне подписването от страна на БЛС на документ, противоречащ на интересите на съсловието.

 

От Национално сдружение на частните болници изразяваме своето несъгласие с така изработваната НЗК, имайки предвид следните обстоятелства:

 

1. По закон всички болници са търговски дружества, регистрирани по Търговския закон. В този смисъл те са еднакви по своя правен статут. От това следва, че и режима на финансирането им следва да е еднакъв независимо дали болниците са частни, общински или държавни. Сключването на договори само с част от болниците е акт на пряка дискриминация спрямо тези, на които такъв договор ще бъде отказан, ако се ползва НЗ, дори само предвид чл.2, т.6 от ЗЗ;

 

2. Комисията за защита на конкуренцията със свое Решение 1193 София от 18.09.2013 г. постанови, че: «5. Определянето на максимален брой легла и максималния брой лечебни заведения в областните и Националната здравна карта, представлява количествено ограничение на предлагането на медицински услуги за болнична помощ и географско разпределение на съответния пазар, които по своята същност ограничават и възпрепятстват ефективната конкуренция между лечебните заведения, които са лишени от стимул за подобряване качеството на предоставяните от тях болнични услуги


Предвид направения от компетентния орган КЗК извод, че определянето на максимален брой легла за болнично лечение и максимален брой лечебни заведения чрез Областните здравни карти и Националната здравна карта съставлява ограничение на конкуренцията, неоправдано от наличието на значим обществен интерес, същият орган на основание чл. 8, т.6 от ЗЗК е предложил на оправомощените субекти: Народно събрание, Министерски съвет и Министерство на здравеопазването отмяна и/или изменение на съответните разпоредби на Закона за лечебните заведения. Такова изменение до този момент не е извършено.

Според нас е правилно и законосъобразно Националната здравна карта да се изготви след изпълнение на препоръките на КЗК. По този начин ще се избегне ситуация, в която Министерският съвет (който по силата на чл. 36 от ЗЛЗ утвърждава НЗК) да приеме нормативен акт, който е в противоречие със Закона за защита на конкуренцията.

 

3. Предвид разпоредбите на чл. 3 от Конвенцията за защита правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината (Обн. ДВ. бр.32 от 12 Април 2005г.), съобразно който:В зависимост от здравните потребности и наличните ресурси страните вземат подходящи мерки за гарантиране в сферата на юрисдикция равен достъп до здравни грижи с необходимото качество.”; чл.2, т.1 и т.6 от Закон за здравето, съобразно който: „Опазването на здравето на гражданите като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие е национален приоритет и се гарантира от държавата чрез прилагане на следните принципи:

1. равнопоставеност при ползване на здравни услуги;

6.държавно участие при финансиране на дейности, насочени към опазване здравето на гражданите.”, 

във връзка с чл.4 и чл.5 от Закон за защита от дискриминация, във връзка с §1, т.1 от ДР на същия закон считаме, че с приемането на Националната и Областни здравни карти и свързаните с това ограничения, както в максималния брой легла за болнично лечение, така и лечебните заведения, се създават предпоставки за дискриминация. От една страна – пряка дискриминация спрямо лечебните заведения – болници, основана на тяхното положение: държавна, общинска или частна собственост, при определяне на финансирането им, а от друга страна – непряка дискриминация спрямо потребителите на здравните услуги, т.е. на гражданите.

 

4. Съгласно чл.86 (предишен чл.90) от Договора за създаване на европейската общност: «В случаите на публични предприятия или на предприятия, на които държавите-членки предоставят специални или изключителни права,  държавите-членки нямат право нито да издават, нито да поддържат в действие какъвто и да било акт,  който противоречи на правилата,  съдържащи се в този Договор,  в частност на онези правила, предвидени в член 12, и членове 81 до 89

В този смисъл, считаме, че ако изготвянето на Национална здравна карта, има за цел да се определя, с кои лечебни заведения ще сключва договор НЗОК и с кои не (по силата на чл. 32, ал. 1, т. 4 от ЗЛЗ) е в пряко противоречие не само със становището на КЗК, но и с Договора за създаване на Европейската общност.   

 

5. Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 32, ал.2, т. 1 от ЗЛЗ, според която Националната здравна карта включва областните здравни карти утвърдени по съответния законов ред. Следователно преди да се пристъпи към изработване и приемане на Национална здравна карта, е необходимо по предвидения от закона ред да бъдат създадени областни комисии и изработени областни здравни карти. В тази връзка напомняме, че с Решение №13468/2011 на ВАС са отменени заповедите за създаване на комисии за областните здравни карти за областите Кюстендил, София, Благоевград, Видин, Бургас, Стара Загора, Силистра, Хасково, Кърджали, Плевен и Русе.

 

Предвид изложените аргументи, изпълнението на Заповед № РД-09-163/24.09.2013 г. на министъра на здравеопазването за създаване на национална комисия за изработване на Национална здравна карта би довело до приемане и предлагане на Министерския съвет на един незаконосъобразен документ. 

 

От НСЧБ считаме, че подобно действие е неприемливо за нас и незаконно поради изложените по-горе аргументи. Призоваваме Събора на БЛС да излезе със становище и вземе решение, като не допусне подписването от страна на БЛС на документ противоречащ на интересите на съсловието.

 

 

Управителен Съвет

„Национално сдружение на

Частните Болници“