Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

Събираемост на вноските, за да няма дефицит

 Публично-частното партньорство е ключът

Д-р Явор Дренски, председател на Националното сдружение на частните болници пред в. Стандарт днес - 11,09,2014Необходимо е изработването на единна концепция за болничната помощ в контекста на визия за развитието на здравеопазването. Само така ще се спре напразното наливане на средства в една нереформирана и неефективна система. Приоритетните направления според Националното сдружение на частните болници (НСЧБ) са следните:

1. Приемане на законови промени, гарантиращи над 95% събираемост на здравните вноски.
2. Справедливо остойностяване на медицинската дейност и труда на медицинските специалисти.
3. Въвеждане на диагностично-свързаните групи.
4. Преструктуриране и реформиране на болничната помощ с помощта на публично-частно партньорство и приватизация.
5. Раздържавяване на НЗОК и регистрирането й като независима обществена институция. Изваждане на бюджета й от консолидирания бюджет.
6. Осигуряване на професионални и финансови стимули за специализация и работа в България на новозавършили и млади лекари.
7. Равнопоставеност между лечебните заведения и отменяне на дискриминативните нормативни актове и практики.

Системата има нужда от по-малко централизиран контрол, планове и лимити и повече свобода за пациентите. Те трябва да могат да избират къде да използват здравните услуги, за които са плащали. Държавата има своите задължения и трябва да изпълнява тях - да финансира болници в отдалечени райони, структури за долекуване и хосписи, лечебни заведения за социално слаби граждани. За нас, като инвеститори, най-важно е да виждаме стабилност, приемственост и последователност в системата на здравеопазването, както и възможности за сътрудничество на държавно ниво. Частната инициатива е градивен партньор на държавата. Ние имаме експертиза и умения, които чрез публично-частно партньорство да доведат до оптимизиране на разходите, повишаване на ефективността и най-вече качеството за пациента. За пореден път да декларирам, че НСЧБ е готово да участва с експертния си капацитет в процеса на изработването на единната концепция и инструментите за нейното внедряване и прилагане.


Целият материал на Мария Чипилева прочетете тук.