Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

ВАС отмени стандарта по хирургия

 


източник: ЦЗПЗ


Върховния административен съд в състав съдии Докторова, Хинова и Кънчев отмени Наредба № 20 от 23.06.2010г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия.
Жалбата срещу наредбата беше подадена от ЦЗПЗ, Национално сдружение на частните болници и Сдружение на общинските болници в България. Я съдебно заседание, прокурор Малинов изрази становище за основателност на жалбата. В мотивите си съдът перфектно е обосновал решението си да отмени медицинския стандарт.

По делото се установи, че по представената от МЗ преписка не са налице изобщо мотиви към проекта за утвърждаване на медицинските стандарти с изискваното в чл. 28, ал. 2 ЗНА съдържание.
Мотивите би трябвало да съдържат причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Нормата на чл.28, ал.3 ЗНА изрично разписва, че проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, според посочените изисквания, не се обсъжда от компетентния орган.

Липсата на мотиви към проекта за приемане на оспорената наредба осуетяват възможността да бъде извършен съдебен контрол за нейната законосъобразност.
Освен че не са ясни обстоятелствата по чл.28, ал.2 ЗНА, но и не може да бъде проверено дали оспорваната наредба е приета при зачитане принципа на обоснованост според изискването на чл.26, ал.1 ЗНА.
ВАС изцяло споделя и възражението на жалбоподателите за нарушение на чл. 3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол над стопанската дейност.
Тези разпоредби разписват, че при административно регулиране на стопанската дейност се вземат предвид разходите на лицата, извършващи стопанска дейност, необходими за спазване на установените изисквания и че при административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност административните органи и органите на местното самоуправление не могат да налагат ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите на закона.
Посочените разпоредби на ЗОАРАКСД са приложими за лицата, които жалбоподателите представляват, тъй като според чл.3, ал.1 ЗЛЗ лечебните заведения, без тези по чл.5, ал. 1, се създават по Търговския закон или по Закона за кооперациите, както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, при спазване изискванията на ЗЛЗ.
По аргумент от противното на чл.3, ал.4 от ЗЛЗ лечебните заведения могат да извършват търговски сделки за нуждите на осъществяваните от тях медицински дейности и за обслужване на пациентите.
Лечебните заведения са предприятия по смисъла на §1, т.17 ДР на ЗЗО, тъй като извършват търговска дейност под съответната правноорганизационна форма. Затова за тях следва да се спазват ограниченията по ЗОАРАКСД, в който смисъл са и част от оплакванията на жалбоподателите. Липсата на мотиви към оспорената наредба препятстват да бъде извършен контрол дали са спазени ограниченията по последния закон.
По тези аргументи оплакването на жалбоподателите в тази насока са основателни. Посочените нарушения на административнопроизводствени правила са съществени, което обуславя извод за отмяна на оспорваната наредба.