Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, сайтът на сдружението се мести на нов адрес – www.privatehospitals.eu

Как да стана член на НСЧБ

Уважаеми собственици на частни болници и болнични мениджъри,

Благодаря Ви, че проявявате желание да се присъедините към Националното сдружение на частните болници.

За да стане поверената ви частна болницата член на Сдружението, съгласно приетия от Общото събрание устав, е необходимо да подадете:

1. Заявление до Управителния съвет на НСЧБ, подписано от законния представител на юридическото лице и подкрепено с:

2. Документ, удостоверяващ правото на представляващия лечебното заведение да подаде такова заявление (решение на Общо събрание на болницата или документ за еднолична собственост за участие в Сдружението);

3.  Удостоверение за актуално състояние или разпечатка от интернет-сайта на Търговския регистър (удостоверяващо, че кандидатът е юридическо лице с повече от 50% частна собственост);

4.  Разрешение за лечебна дейност по Закона за лечебните заведения (удостоверяващо, че кандидатът е лечебно заведение за болнична помощ);

5.  Декларация, че разрешението не е изцяло или частично отнето, че кандидатът не е в производство по ликвидация и несъстоятелност, и приема настоящия устав.

6. Таблица за основни показатели за членовете на НСЧБ

Относно документите по т.1 и 5  от тук можете да изтеглите Заявление за членство в НСЧБ и Декларация за членство в НСЧБ, които да ползвате при подготвянето на документите, както и Таблица за основни показатели за членовете на НСЧБ.

Таблицата по т.6 е необходима с оглед изготвянето на точна информация за частните болници в България и членовете на НСЧБ.

С оглед по-висока оперативност първо можете да изпратите попълнените Заявление и Декларация на адрес zpashova@tokudabolnica.bg

 Д-р Явор Дренски

Председател на Националното сдружение на частните болници